Accomplish

Scroll down

Product Termination
Announce-ment

Please read the information below regarding your product termination announcement and instructions for accessing and retrieving your funds.

Click here to get into our online portal, where you can see the balance for your parent wallet, the balance for your child’s card and find the PIN code for your child’s card.

Du har muligvis modtaget information fra MyMonii om flytning af din konto til en anden kortudsteder.

Vi har desværre ikke fuldt indblik i denne flytning, men vi kan se, at du i vores system har et indestående i din eWallet og/eller på dit barns kort. Dit indestående er fuldstændigt sikkert hos os og er fuldt ud tilgængeligt.

Du har muligvis på et tidligere tidspunkt modtaget information direkte fra MyMonii om, at din konto vil blive flyttet over til en anden kortudsteder.

Vi har desværre ikke indblik i denne flytning af din konto, men i vores system kan vi se, at du har et indestående i din forælder-Wallet og/eller på dit barns kort. Dit indestående står fuldstændigt sikkert hos os, og er fuldt ud tilgængeligt.

Vi skriver til dig for at forklare, hvad der kommer til at ske, når vi den 31. juli 2022 lukker for produktet, og dit barns kort ikke længere vil fungere.

Bemærk venligst, at fra og med i dag kan vi ikke tage imod nye indbetalinger til din forælder-Wallet, og vi skriver til dig for at forklare, hvordan du kan få adgang til dit eksisterende indestående hos os.

Se venligst nedenstående vejledning:

Hvordan tjekker jeg indestående i min forælder-Wallet, og hvordan overfører jeg mit indestående fra min forælder-Wallet til mit barns kort, så mit barn kan betale med kortet?

Gå til vores portal: Klik her

Bemærk, at du skal indtaste din e-mailadresse som brugernavn, og at adgangskoden er din fødselsdag i formatet DDMMÅÅÅÅ (uden ”/” eller ”.” – adgangskoden kan kun indeholde cifre).

Hvordan kan jeg tjekke indestående på mit barns kort, se transaktioner, eller finde barnets PIN-kode?

Gå til vores portal: Klik her

Bemærk, at du skal indtaste hele kortnummeret som brugernavn, og at adgangskoden er dit barns fødselsdag i formatet DDMMÅÅÅÅ (uden ”/” eller ”.” – adgangskoden kan kun indeholde cifre).

Hvordan bruger jeg et eventuelt resterende indestående?

Hvis du har et resterende indestående i din forælder-Wallet, kan du overføre beløbet til dit barns kort-konto. Kortet kan anvendes i alle terminaler, hvor Mastercard accepteres.

Hvis du ikke længere er i besiddelse af dit barns Mastercard-kort, kan vi arrangere en bankoverførsel af det resterende beløb din personlige bankkonto. Det du skal gøre, er hurtigst muligt at sende os en e-mail til mm@accomplish.com med dine IBAN-oplysninger. Der opkræves ikke noget gebyr, hvis der anmodes om overførsel inden den 31. juli 2022.

Hvilke omkostninger er forbundet med at bruge beløbet på mit barns kort eller overføre penge fra min forælder-Wallet til mit barns kort?

Det er helt uden omkostninger. Der er ikke nogen gebyrer for at betale med kortet eller for at overføre penge fra din forælder-Wallet til dit barns kortkonto før den 31. juli 2022.

Jeg har ikke længere mit barns Mastercard-kort, hvad skal jeg gøre?

Venligst kontakt os på mm@accomplish.com med en anmodning om at få det resterende indestående overført til dig. Husk at angive både dit navn og dine bankoplysninger (IBAN, etc.) i din e-mail.

Jeg har for nylig bestilt et nyt kort fra MyMonii, hvad skal jeg gøre?

Kontakt venligst MyMonii eller den nye udsteder for at få assistance, da nye ordrer ikke håndteres af os.

Jeg har problemer med kortet eller portalen – hvor kan jeg få hjælp?

Du er altid velkommen til at e-maile os på mm@accomplish.com

Hvad sker der efter den 31. juli 2022?

Dine penge forbliver stående sikkert hos os i hele den juridisk påkrævede periode.

Du kan anmode om at få dit indestående udbetalt. Det gør du ved at sende os en e-mail på mm@accomplish.com. Bemærk venligst, at efter den 31. juli 2022 vil der blive opkrævet et gebyr på 99 kr. for at overføre dit indestående til din bankkonto.

Efter ophørsdatoen, altså fra den 1. august 2022 og fremefter, vil vi desværre være nødt til at opkræve et løbende, månedligt vedligeholdelsesgebyr, hvis du fortsat har et indestående i din forælder-Wallet eller på dit barns kort-konto. 

Hvis du har et resterende indestående i din forælder-Wallet eller på dit barns kort-konto fra den 1. august 2022 og fremefter, vil der blive opkrævet et gebyr på 39 kr. per måned per Wallet og per kort-konto.

Husk, at der ikke bliver opkrævet nogen gebyrer før den 31. juli 2022.

Hvad sker der, hvis der ikke er noget indestående på min konto?

Din konto vil simpelthen blive lukket. Du skylder os ingenting, du hæfter ikke for noget.

Jeg har flere spørgsmål

Du er altid velkommen til at sende os en e-mail på: mm@accomplish.com

Hvad er svartiden for e-mails sendt til mm@accomplish.com?

Vi svarer på dine e-mails inden for almindelig arbejdstid (mandag til fredag, fra 09.00 til 17.00), undtagen på helligdage.

We are writing to you about your MyMonii Mastercard account.

We are Accomplish Financial (AF), you may recognise our logo from the back of your MyMonii Mastercard card.

You may have received some correspondence in the past directly from MyMonii about your account being transferred over to a different card issuer.

Unfortunately, we do not have visibility of the transfer of your account, and our records show that we have remaining balances on our system for your parent wallet and/or your child’s card. Your funds are completely safe with us and are fully accessible.

We are writing to explain to you what the process will be as on 31 July 2022, we will terminate this product and your child’s card will cease to work.

Please note that we will not accept any further new loads into your parent wallet and we are writing to you to explain how you can access your existing funds with us. 

 

Please refer to the following instructions:

How do I check the balance of my parent wallet, and how do I transfer funds from my parent wallet to my child’s card for spending?

Please proceed to our account portal: Click here

Please note that you will need to enter your email address, and the password is your date of birth in the format DDMMYYYY (with no ‘/’ or ‘.’ – the password contains numbers only).

How can I check the balance of my child’s card, see transactions, or view their PIN?

Please proceed to our account portal: Click here

You will need to enter the full card number, and the password is your child’s date of birth in the format DDMMYYYY (with no ‘/’ or ‘.’ – the password contains numbers only).

How can any remaining funds be spent or accessed?

If any funds are remaining in your parent wallet, please transfer them to your child’s card account. The card can be used at any point of sale that accepts Mastercard. 

If you are no longer in possession of your child’s Mastercard card, we can arrange to have the remaining funds sent to your personal bank account by bank transfer. All you need to do is to send an email to mm@accomplish.com with your bank IBAN details as soon as possible. There is no charge for this if this is requested before 31 July 2022.

What are the costs involved with spending funds on my child’s card or transferring funds from my parent wallet to my child’s card?

It is entirely free of charge, there are no fees for spending on the card or for transferring funds between your parent wallet and your child’s card account before 31st July 2022.

I no longer have my child’s Mastercard card, what do I do?

Please contact us at mm@accomplish.com with a request to have your remaining funds wired to you. Please remember to include your name and your banking details (IBAN, etc.) in the e-mail.

I recently ordered a new card from MyMonii, what do I do?

Please contact MyMonii or the new issuer for assistance as new orders are not handled by us.

I’m having difficulties with the card or the portal, how can I get help?

You can email us any time at mm@accomplish.com

What happens after 31st July 2022?

Your money remains to be held securely by us for the full legal period required.

You may apply to have any funds returned to you, you should do this by emailing us mm@accomplish.com. Please note that after 31 July 2022, we will charge a DKK 99 fee for funds to be transferred back to your bank account.

Unfortunately, after the termination date, therefore from 1st August 2022 onwards, we will need to charge an ongoing monthly maintenance fee if you have any funds remaining in your parent wallet or in your child’s card account.

If you have any funds remaining in your parent wallet or in your child’s card account from 1st August 2022 onwards, a fee of DKK 39 per month per wallet and per card account will be applied.

Please remember that there are no fees chargeable to you whatsoever before 31st July 2022.

What happens if my account has no balance?

The account will simply be terminated. You do not owe us anything; you are not liable for anything.

I have more questions

Please feel free to email us at mm@accomplish.com at any time.

What is the response time for e-mails sent to mm@accomplish.com?

We will be answering your email queries during normal working hours (Monday to Friday, 9am – 5pm) excluding national holidays. 

© 2024 Accomplish Financial Limited